Privacy Statement (scroll down for the English text)

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Verjo B.V. en haar gelieerde ondernemingen door middel van software/ICT systemen en klantensysteem van Verjo B.V. en de verwerkingen via onze website verjo.nl en alle gekoppelde websites
alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.


Verjo B.V. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website en onze software/ICT systemen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Verjo B.V. u dient zich ervan bewust te zijn dat Verjo B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die wellicht via een link op onze websites bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze websites benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Verjo B.V., vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen op servers van Verjo B.V. en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Verjo B.V. worden gebruikt om u te informeren over Verjo B.V. en haar diensten. Uw e-mailadres en eventuele andere gegevens zal/zullen slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Verjo-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Verjo B.V. en gelieerde ondernemingen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Verjo B.V.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels betreffende in de mailing aangegeven methode.

Bewaartermijn
Verjo B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
Onze websites maakt gebruik van cookies. 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Verjo B.V.

Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


 

Privacy Statement

This privacy statement relates to the data processing by Verjo B.V. and its affiliated companies by means of software/ICT systems and CRM
systems of Verjo B.V. and the processing thereof through our website verjo.nl and all linked websites as well as the use of cookies.

Verjo B.V. respects the privacy of all customers and users of our website and our software/ICT systems. We ensure that the personal information you provide will be treated confidentially. This privacy statement applies exclusively to the services of Verjo B.V. You should be aware that Verjo B.V. is not responsible for the privacy policy of other sites, which may be accessible via a link on our websites. We recommend that you always consult the privacy statement and disclaimer of third party websites when accessing them via our websites. You can see that you are no longer on our website if the URL has changed.

Processing personal data

The use of our services
When you sign up for Verjo B.V.'s services, we ask you to provide personal data. This data is stored on Verjo B.V. servers and is used to provide our services to you.

Your personal data can also be used by Verjo B.V. to inform you about Verjo B.V. and its services. Your e-mail address and any other data will only be used for this purpose if you have given us your prior consent. You can stop receiving Verjo mailings at any time using the method indicated in the mailing in question.

In principle, your personal data will only be used by Verjo B.V. and affiliated companies. We will not provide your personal data to third parties without your permission, unless we are required to do so by law or court order or if this is necessary for the performance of an agreement between you and Verjo B.V.

You have the option of viewing, changing, or deleting your personal data at any time. In that case you can contact us. If at any time you no longer wish to receive information by e-mail, you can unsubscribe at any time using the method indicated in the mailing.

Retention period
Verjo B.V. does not retain your data for longer than is necessary to fulfill the purposes for which they were collected and processed.

Cookies
Our website uses cookies.

Changes
This privacy statement may be amended without prior notice in the event of changes in Verjo B.V.'s business operations.
It is therefore advisable to regularly consult this privacy statement.