Voorwaarden

NV WEES WEGWIJS, met maatschappelijke zetel en exploitatiezetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 8-/250 Ondernemingsnummer / BTW-nummer BE 0556.829.092 RPR Antwerpen (afd. Antwerpen) Telefoonnummer+32 (0)14 – 75 23 50 Website: www.weeswegwijs.be Mail: info@weeswegwijs.be

Algemene Voorwaarden nv Wees Wegwijs Versie de dato 01/06/2017
Bij bestellingen door consumenten in België

Art. 1 -Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, bestelling van, elke overeenkomstgesloten met en elke levering door nv Wees Wegwijs, Diamantstraat 8/250, 220 Herentals, ondernemingsnummer BTW BE 0556.829.092.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Afwijkende en/of aanvullende bedingen vervat in algemene en/of bijzondere voorwaarden, die aangebracht zijn of worden op de bestelbonnen, brieven en in het algemeen alle handelsgeschriften uitgaande van de klant zijn niet tegenstelbaar aan N.V Wees Wegwijs en worden als niet geschreven beschouwd. Bijkomende voorwaarden van de klant worden bijgevolg uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door nv Wees Wegwijs aanvaard zijn.
Door het plaatsen van de bestelling, verklaart de klant zich akkoord met onderhavige algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden.

Art. 2 -Offerte –Bestelling-Overeenkomst
2.1. Alle offertes van nv Wees Wegwijs zijn vrijblijvend en zijn slechts bindend, indien ze door nv Wees Wegwijs werden aanvaard middels een schriftelijke orderbevestiging dan wel online acceptatie van betaling. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn onze offertes geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen vanaf hun uitgifte.
2.2. Elke bestelling die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte, is slechts bindend, indien ze door nv Wees Wegwijs middels een schriftelijk of online orderbevestiging werd aanvaard.
2.3. Een bestelling kan telefonisch, per mail, fax, brief of via de website van nv Wees Wegwijs geplaatst worden. Een overeenkomst komt geldig tot stand na een schriftelijke of online orderbevestiging door nv Wees Wegwijs.

Art. 3 -Prijzen
3.1. Alle vermelde prijzen zijn (behoudens anders vermeld) exclusief BTW en exclusief verzend- en verpakkingskosten.
3.2. De gefactureerde prijzen zijn de tariefprijzen die van toepassing zijn op het ogenblik van de bestelling door de klant en zij betreffen slechts de verkoop van de in de orderbevestiging omschreven goederen. nv Wees Wegwijs is echter te allen tijde gerechtigd een overeengekomen prijs te wijzigen op grond van wettelijke verhogingen van invoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen en in het algemeen alle overheidsmaatregelen, waaronder begrepen die welke voortvloeien uit Europese regelgeving, die mede de prijs van de verkochte zaken bepalen. nv Wees Wegwijs deelt een dergelijke prijswijziging zo spoedig mogelijk mee aan de klant.
3.3. nv Wees Wegwijs behoudt zich het recht voor om de prijzen vermeld in haar brochures en op haar website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Art. 4 -Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van nv Wees Wegwijs, zolang nv Wees Wegwijs op grond van deze of enige andere levering nog enig bedrag van de klant te vorderen heeft. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van nv Wees Wegwijs.

Art. 5 -Betaling
5.1. Behoudens andersluidende vermelding zijn al onze facturen betaalbaar binnen dertigkalenderdagen na factuurdatum. Voor particulieren die via de webshop bestellen is betaling per direct of via proformafactuur vooraf te voldoen. Niet-tijdige betaling van onze facturen brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest met zich mee van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 25,00 EUR en een maximum van 1.250,00 EUR.
5.2. De factuur is betaald indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van nv Wees Wegwijs.
5.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde klant.
5.4. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd. Bij betwisting van een deelpost van enig factuurbedrag dient de klant alleszins het onbetwiste gedeelte van het factuurbedrag te voldoen, onverminderd de toepassing van de overige bepalingen van dit artikel. Na inzending van een klacht wordt de betalingsplicht voor de goederen, welke de klacht betreft, slechts tijdelijk opgeschort mits schriftelijk akkoord van nv Wees Wegwijs. Nadat de beslissing van nv Wees Wegwijs ten aanzien van de klacht aan de klant is meegedeeld, vervalt deze opschorting.
5.5. Indien de klant enige betalingsvoorwaarde niet naleeft, dan heeft nv Wees Wegwijs het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen op risico van de klant, zelfs uit hoofde van andere lopende overeenkomsten tussen partijen.
5.6. Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen, de oudste naar factuurdatum eerst, en dit ongeacht of de klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Art. 6 -Levering
6.1. Leveringen gebeuren gewoonlijk binnen veertien werkdagen. Deze termijn wordt slechts ter indicatie gegeven en is niet bindend, zelfs indien hij uitdrukkelijk is vermeld. Overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling.
6.2. De hierna vermelde omstandigheden bevrijden nv Wees Wegwijs automatisch van eventueel bevestigde termijnen:
- de gevallen van overmacht (hieronder begrepen, onder andere, stakingen, weersomstandigheden, incidenten van technische aard, vertragingen in de aanvoer of tijdens het transport, en een tekort aan arbeidskrachten);
-indien de betalingsvoorwaarden niet gerespecteerd worden;
-indien de klant aanpassingen vraagt tijdens de behandeling van de bestelling.
6.3. Tekeningen, afbeeldingen, kleuren, maten, gewichten en overige gegevens zijn enkel een deel van de verbintenis als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. Deze gegevens zijn in geen geval standaard eigenschappen.

Art. 7 -Retour
Er is sprake van recht op retour binnen 14 kalenderdagen. Retourzendingen na 14 dagen worden uitsluitend aangenomen na schriftelijke toestemming van nv Wees Wegwijs. De kosten voor verzending van de goederen naar nv Wees Wegwijs en hun terugzending vallen altijd ten laste van de klant.

Art. 8 -Aanvaarding - klachten
De aanvaarding heeft betrekking op alle zichtbare gebreken en non-conformiteit, dat wil zeggen alles wat de klant kan detecteren op het moment van de levering of binnen de acht daarop volgende kalenderdagen, na een zorgvuldige en ernstige controle. Klachten moeten overgemaakt worden per aangetekende brief binnen de acht kalenderdagen na levering, met opgave van datum en nummer van de factuur, klantnummer en motivatie van de klacht met een gepreciseerd en gedetailleerd bezwaar. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances zal nv Wees Wegwijs geen aansprakelijkheid aanvaarden. De klant kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

Art. 9 -Aansprakelijkheid
nv Wees Wegwijs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, waaronder begrepen persoonlijk letsel, hetzij directe schade, hetzij indirecte schade, geleden door klant of derden en verband houdende met het gebruik en/of bezit van, dan wel gebreken aan de geleverde goederen, behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van nv Wees Wegwijs. De klant vrijwaart nv Wees Wegwijs voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.

Art. 10 -Garantie
10.1. Indien de goederen binnen een termijn van vierentwintig maanden na levering gebreken vertonen die zijn ontstaan ten gevolge van ondeugdelijke fabricage, dan zullen deze goederen door nv Wees Wegwijs hersteld of vervangen worden. nv Wees Wegwijs is dan niet aansprakelijk voor bijkomende kosten van de klant van welke aard ook.
10.2. Bij betwisting nopens de datum van aflevering, is de dagtekening van de verzending door nv Wees Wegwijs van kracht.
10.3. Indien de klant aan de geleverde goederen wijzigingen heeft aangebracht, reparaties heeft verricht, of deze goederen op een niet normale wijze of voor een niet-normaal doel heeft gebruikt, is nv Wees Wegwijs niet tot garantie verplicht.
10.4. Indien de klant een beroep wil doen op deze garantiebepalingen, dan moet hij de vastgestelde gebreken schriftelijk aan nv Wees Wegwijs melden, binnen de acht kalenderdagen nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft moeten constateren. De goederen moeten nadien in onveranderde staat gelaten worden, totdat nv Wees Wegwijs de klacht heeft onderzocht.
10.5. De toepassing van de waarborg doet geen nieuwe termijn lopen, tenzij anders schriftelijk bepaald.
10.6. nv Wees Wegwijs behoudt zich het recht voor het nakomen van onze verplichtingen afhankelijk te maken van de integrale betaling van de prijs en van het nakomen door de klant van al zijn verplichtingen.

Art. 11 -Intellectuele eigendom.
Alle afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en overige bijlagen blijven eigendom van nv Wees Wegwijs en zijn niet beschikbaar voor derden. Deze mogen enkel verder gegeven worden aan derden, na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom en soortgelijke rechten, waaronder ook naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties ter zake van door nv Wees Wegwijs aan de klant geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten, komen uitsluitend toe aan NV Wees Wegwijs resp. de verkoper. Onder “verkoper” wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie van nv Wees Wegwijs met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

Art. 12 -Forumkeuze en rechtskeuze.
12.1. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
12.2. Deze algemene voorwaarden en de tussen partijen bestaande overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van internationale verdragen, daaronder het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 13 -Vertalingen.
Vertalingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn louter informatief, zonder juridische waarde, en enkel de Nederlandstalige tekst van onderhavige algemene voorwaarden is juridisch bindend.